Saapuminen:
Lähtö:
Hae huoneet ja hinnat

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti päivittäisistä rutiineista ja arjen haasteista. Toimintaterapeutti tukee arjessa kun asiakkaalla on mm. fyysisen tai psyykkisen sairauden, vaikean elämäntilanteen, ikääntymisen tai kehitysviivästymän vuoksi tarve asiantuntijan apuun. Tavoitteena on, että asiakas löytää ja hallitsee keinot huolehtia itsestä, olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, tehdä työtä, opiskella, leikkiä ja viettää rikasta vapaa-aikaa. Toimintaterapian asiakkaina on kaikenikäisiä ihmisiä, lapsista senioreihin.
Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

AIKUISILLE

Toimintaterapian tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa arkitilanteista nousseiden tarpeiden mukaisesti sekä yhteistyössä läheisten sekä muun kuntoutushenkilökunnan kanssa. Toimintakykyä ja toimintaterapian tarvetta arvioidaan esimerkiksi testeillä, haastattelemalla ja havainnoimalla sekä eri toimintamuotojen avulla. Toimintamuodot vaihtelevat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan, ja niitä sovelletaan mahdollisimman mielekkään kuntoutuksen aikaansaamiseksi. Toimintaterapeutti voi tutustuttaa asiakkaan myös erilaisiin arjen tilanteita helpottaviin apuvälineisiin tai valmistaa yksilöllisiä apuvälineitä. Toimintaterapeutti voi myös ehdottaa asuntoon laadittavia muutostöitä, jotta saavutettaisiin turvallinen, itsenäistä toimintaa ja elämänlaatua tukeva elinympäristö.

LAPSILLE 

Lasten toimintaterapian tavoitteena on lapsen kokonaiskehityksen tukeminen, jotta lapsi kehittyy ja pystyy rajoituksistaan huolimatta saavuttamaan tasoaan vastaavia taitoja ja valmiuksia. Toimintaterapeutti arvioi lapsen kehitystasoa ja selviytymistä arkipäivän toiminnoista kotona, päiväkodissa ja koulussa sekä harrastuksissa. Toimintaterapiaan ohjautuu lapsia, joilla on tavallisesti vaikeuksia mm. kädentaidoissa, silmän ja käden yhteistyössä, näönvaraisessa hahmottamisessa, omatoimisuudessa ja/tai leikkitaidoissa, keskittymisessä ja/tai oman toiminnan ohjauksen taidoissa. Lapsille leikit, lorut, pelit ja ryhmässä toimiminen ovat arjen tärkeitä taitoja joita kömpelyys, ylivilkkaus, perussairaudet tai kehityshäiriö voivat haitata. Kouluvalmiuksien arviointi ja niiden kehittäminen on myös toimintaterapeuttien osaamista. 

Yhteistyö lapsen lähiympäristön ja muiden ammattihenkilöiden kanssa on olennainen osa toimintaterapiaa. Lapsen tarpeiden arvioinnin pohjalta toimintaterapeutti suunnittelee yhteistyössä lapsen vanhempien ja verkoston kanssa tukitoimia lapsen toimintaympäristöön ja arvioi mahdollisten jatkotutkimusten tarvetta.

Toimintaterapeutti antaa vanhemmille, päivähoitoon ja kouluun ohjausta sekä neuvontaa lapsen kehityksen tukemiseksi, sekä tarvittaessa suunnittelee ja järjestää toimintaterapeuttisen kuntoutuksen lapselle (yksilöterapia/ryhmäterapia). Toimintaterapeutti tekee myös konsultaatiotyötä ja osallistuu erilaisiin kehittämistyöryhmiin oman asiantuntijuutensa näkökulmasta.